130721 Årsmöte Ryggensjöföreningen


Närvarande ett 25 tal medlemmar.
§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§2 Valdes Ann-Marie Åberg till mötesordförande.
§3 Valdes Mats O Morell till mötessekreterare.
§4 Valdes Bengt Eriksson och Agneta Eriksson till rösträknare och justeringsmän.
§5 Befanns mötet vara stadgeenligt utlyst.
§6 Anmäldes en övrig fråga avseende Telias täckning i Ryggen.
§7 Upplästes föregående årsmötesprotokoll, godkändes och lades till handlingarna.
§8 Föredrogs verksamhetsberättelse och bokslut.
§9 Föredrogs revisionsberättelse.
§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§11 Beslutades bibehålla gällande medlemsavgifter, nämligen 300 kronor per år för familj, och 200 för enskild.
§12 Beslutades att bibehålla befintliga arvoden, nämligen fritt medlemskap för styrelse, revisorer och suppleanter till dessa, redaktören för Ryggen-Nytt, samt ytterligare 1000 kronor till ordförande och kassör.
§13 Föredrogs och godkändes verksamhetsplan och budget.
§14 Valdes Emma Åberg till ordförande.
§15 Valdes Elin Sylwan, Mats O Morell, Anders Ekwall och Lars Skog till styrelsemedlemmar på två år. Valdes Anette Mårtensson till styrelsesuppleant för en tid av två år.
§16 Valdes Per Häggberg och Lena Samuelsson till revisorer, samt Sven-Erik Lindahl som suppleant.
§17 Valdes Bengt Eriksson, Mats Sundström och Agneta Eriksson till valberedning, med Mats som sammankallande.
§18 Diskuterades Telias täckning i Ryggen, eller snarare avsaknaden av densamma. Beslöts uppdra åt Karl-Olov Hedler att utforma skrivelse till Telia med krav på förbättring.
§19 Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ryggen s.o.

Ordf. Ann-Marie Åberg	Just man. Agneta Eriksson				

Sekr. Mats O Morell	Just man. Bengt Eriksson