140720 Årsmöte Ryggensjöföreningen


Närvarande: Ett trettiotal medlemmar.
§1 Ordförande Emma förklarade mötet öppnat.
§2 Valdes Stig Ericson till mötesordförande.
§3 Valdes Mats O Morell till mötessekreterare.
§4 Valdes Olle Åberg och Anette Dahlin till justeringsman/kvinna.
§6 Inga frågor anmäldes till punkten övriga frågor.
§6 Anmäldes en övrig fråga avseende Telias täckning i Ryggen.
§7 Föregående års årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§8 Föredrogs verksamhetsberättelse och bokslut.
§9 Föredrogs revisionsberättelse.
§10 Beviljades styrelen ansvarsfrihet.
§11 Beslöts bibehålla gällande avgifter, nämligen 300 kronor för familj, och 200 för enskild.
§12 Beslöts bibehålla nuvarande arvoden, nämligen fritt medlemskap för styrelse, revisorer, redaktör, samt suppleanter till dessa. Till ordförande och kassör dessutom 1000 kronor vardera.
§13 Föredrogs verksamhetsplan och budget. Godkändes med tillägget att att en arbetsgrupp telefoni och internet inrättas, samt att i budgeten medel avsätts upp till10000 för renovering av dansbanan, samt medel för inköp av nya T-shirts.
§14 Valdes Jenny Morell som ordinarie ledamot på ett år .Valdes Karl-Olov Hedler, Anna Häggberg-Forsell, Kerstin Haglöf och Gunilla Hoyles som ordinarie ledamöter på två år.
Valdes Anette Wänn som ordinarie ledamot på två år. Valdes William Nisser som suppleant på två år, och Cecilia Carlborg som suppleant på ett år. Beslöts uppdra åt styrelsen att inom sig utse ordförande.
§15 Valdes Per Häggberg och Lena Samuelsson till revisorer och Sven-Erik Lindahl som suppleant.
§16 Valdes Emma Åberg (sk) Agneta Eriksson och Bengt Eriksson till valberedning.
§17 Informerades om IT gruppen som Rune Berglund ansvarar för.
§18 Emma avtackades med en skrift om Korsnäs/Ryggen.
§19 Meddelades att kräftpremiären 2015 blir den 7 augusti.

§20 Ordföranden avslutade årsmötet.

Ryggen s.o.

Ordf. Stig Ericson	Just man. Anette Dahlin				

Sekr. Mats O Morell	Just man. Olle Åberg