150719 Årsmöte Ryggensjöföreningen


Närvarande ett 15 tal personer.
§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§2 Valdes Stig Ericson till mötesordförande.
§3 Valdes Mats O Morell till mötessekreterare.
§4 Valdes Anders Ekwall och Christian Sylwan till justeringsmän tillika rösträknare.
§5 Befanns mötet vara stadgeenligt utlyst.
§6 Anmäldes till punkten övriga frågor tre frågor, nämligen hemsidan, önskemål om aktiviteter i föreningen, samt val av mötestider då det något magra deltagarantalet skulle kunna förklaras av den, för vissa, tidiga timmen.
§7 Föredrogs föregående års årsmöte, godkändes och lades till handlingarna.
§8 Föredrogs verksamhetsrapport och bokslut.
§9 Föredrogs revisionsrapport.
§10 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11 Beslöts bibehålla förhandenvarande avgifter, nämligen 300 kronor för familj, och 200 för enskild.
§12 Beslöts bibehålla nuvarande arvoden, nämligen fritt medlemskap för styrelse, revisorer och valberedning, samt suppleanter till dessa. Dessutom 999 kronor var till ordförande, kassör och redaktör.
§13 Föredrogs och godkändes styrelsens verksamhetsplan och budget.
§14 Valdes Jenny Morell till ordförande.
§15 Valdes Mats O Morell, Anders Ekwall, Anette Wänn samt Christian Sylwan till ordinarie ledamöter på två år. Valdes Anette Mårtensson och Cecilia Carlborg till suppleanter på två år.
§16 Valdes Per Häggberg och Lena Samuelsson till revisorer, samt Sven-Erik Lindahl som suppleant.
§17 Till valberedning valdes Emma Åberg (sammankallande), Lars Carlborg samt Elin Sylwan.
§18 Utsågs Cecilia Carlborg som ansvarig för att nödvändig uppdatering av föreningens verksamhet framförs till Nils Berglund som hittills har skött uppdateringen av hemsidan.
Diskuterades den i många stycken dåliga uppslutningen på föreningens aktiviteter, och eventuella andra alternativ. Styrelsen arbetar vidare med frågan.
Beslöts att i fortsättningen hålla årsmötens på lördagar och senare än dagens 1000. Efterlystes att man lockar med någon form av aktivitet, föredragshållare eller liknanade för att höja intresset för mötena. Mats rapporterade från fiskevårdsområdet.
§19 Ordföranden avlutade mötet.

Ryggen s.o.

Ordf. Stig Ericson	Just man. Anders Ekwall				

Sekr. Mats O Morell	Just man. Christian Sylwan