15-07-2018 Årsmöte Ryggensjöföreningen


Mötet inleddes med en tyst minut för styrelseledamoten Olle Åberg som avled den 17 november 2017.
§ 1 Ordföranden Anette Dahlin förklarade mötet öppnat.
§ 2 Stig Ericsson valdes till mötesordförande.
§ 3 Anne-Marie Åberg valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 4 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sven Kock och Brita Lindahl.
§ 5 Årsmötet beslutade att kallelsen till årsmötet var stadgeenligt utlyst.
Kallelse har annonserats i Ryggen-Nytt som kom ut i början av juni och på anslagstavlorna två veckor före årsmötet.
§ 6 En övrig fråga anmäldes.
§ 7 Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.
§ 8 Föredrogs verksamhetsberättelsen med bokslut.
Efter viss justering godkändes dessa och lades till handlingarna.
§ 9 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes med en uppmaning att förmå fler att betala medlemsavgift till föreningen.
§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 1 juni 2017 till 31 maj 2018.
§ 11 Årsavgiften för nästkommande år beslutades vara oförändrad d.v.s. 400 kr/fastighet eller 200 kr/person och 100 kr för stödmedlem.
§ 12 Arvoden. Beslutades att styrelsen inklusive suppleanter har fritt medlemskap.
Ordförande, kassör och redaktör får ett arvode på 999 kr.
§ 13 Verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår föredrogs och godkändes.
§ 14 Till ordförande på ett år valdes Anette Dahlin.
§ 15 Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anna Häggberg Forsell och Kerstin Haglöf.
Fyllnadsval efter Olle Åberg, Anne-Marie Åberg. Nyval av Johan Sålder.
§ 16 Val av suppleant: Nyval Anette Patten.
§ 17 Revisorer: Omval av Per Häggberg och Lena Samuelsson och Ann-Kristin Sylwan suppleant.
§ 18 Till valberedning valdes Gunilla Hoyles, Anette Wänn och William Nisser med Gunilla Hoyles som sammankallande.
§ 19 Förslag från styrelsen om stadgeändring av
§ 1. Ryggensjöföreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intresse vad gäller sjön Ryggen och området runt sjön vad gäller
miljö och naturvårdsintressen samt fisket. Beslutades att ta bort ordet fisket.
§ 20 Inga motioner har kommit in.
§ 21 Övriga frågor. Karl-Olov Hedler meddelade att han hittat material från den gamla fiskevårdsföreningen som han lämnat över
till Rolf Karlsson ordförande i fiskevårdsområdets styrelse. Karl-Olov Hedler som nu avgått ur styrelsen valdes av ett enhälligt årsmöte till hedersmedlem i Ryggensjöföreningen.
Årsmötet tackade Karl-Olov för allt arbete han gjort för föreningen genom åren.
§ 22 Ordföranden förklarade mötet avslutat

Anne-Marie Åberg

Justeras

Sven Kock	Brita Lindahl