15-07-2018 extra årsmöte Ryggensjöföreningen


§ 1 Ordförande Anette Dahlin förklarade mötet .öppnat.
§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Stig Ericsson.
§ 3 Till sekreterare för årsmötet valdes Anne-Marie Åberg
§ 4 Till justerare valdes Brita Lindahl och Sven Kock
§ 5 Mötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.
§ 6 Beslutades att ändra § 1 i stadgarna till följande text:
Ryggensjöföreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intresse vad gäller sjön Ryggen och området runt sjön vad gäller miljö och naturvårdsintressen.
§ 7 Ordföranden förklarade mötet avslutat >BR>

Anne-Marie Åberg			

Justeras

Brita Lindahl		Sven Kock